Terms & Conditions

 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen en offertes van JSP PORTINOX B.V. en de van het concern waar zij toe behoort deel uitmakende vennootschappen (hierna: “JSP”) en op alle door JSP gesloten overeenkomsten of verrichte handelingen.
  2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, al dan niet gehanteerd door een wederpartij, klant en/of opdrachtgever van JSP (hierna: de “Klant”), waaronder ook inkoopvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook in het geval de Klant eerder naar dergelijke voorwaarden heeft verwezen.
  3. Voor toepasselijk verklaring van (een gedeelte van) andere algemene voorwaarden dan deze, is voorafgaande schriftelijke aanvaarding daarvan door JSP vereist. Indien en voor zover andere algemene voorwaarden (mede) toepasselijk zijn, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheden deze voorwaarden.
  4. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
  5. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door JSP te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de Klant, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.
  6. Tussentijdse eenzijdige wijzigingen in deze voorwaarden door JSP zijn te allen tijde toegestaan. De Klant heeft het recht bij tussentijdse wijzigingen in deze voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
 2. Totstandkoming overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen van JSP – daaronder begrepen prijsopgaven en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding daarvan door de Klant.
  2. De overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor JSP slechts bindend indien deze schriftelijk door JSP zijn bevestigd. Een aanvaarding van een offerte welke afwijkt van de inhoud van de offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die JSP niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.
  3.  Overeenkomsten kunnen door de Klant niet worden geannuleerd of opgezegd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JSP, tenzij partijen schriftelijk overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de Klant aan JSP verschuldigd is bij een door JSP geaccepteerde annulering c.q. opzegging van de overeenkomst.
  4. Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen van JSP ontheffen JSP van haar nakomingverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de overeenkomst.
  5. Indien in een offerte meerdere producten/diensten worden aangeboden en per product/dienst een prijs wordt genoemd, dan geldt de offerte slechts als geheel en heeft de Klant niet het recht om slechts een deel van de aangeboden producten/diensten te accepteren tegen de daarvoor genoemde prijs.
  6. Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en JSP niettemin met instemming van de Klant een aanvang tot uitvoering van de overeenkomst maakt, zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden.
  7. De overeenkomst is eerst dan geldig, indien deze van de zijde van JSP, door een vertegenwoordigingsbevoegd functionaris is ondertekend.
  8. JSP is tot aan het tijdstip dat levering van de producten/diensten heeft plaatsgevonden gerechtigd om de overeenkomst te annuleren, indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht, zonder dat enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd. Annulering geschiedt door een schriftelijke mededeling.
  9. Afbeeldingen, catalogi, onderdelenboeken, dealerschilden, reclamemateriaal, maten, gewicht opgaven, samenstellingen, etc. die JSP verstrekt, gelden slechts bij benadering en binden JSP niet. Deze goederen blijven te allen tijde eigendom van JSP en dienen op eerste verzoek van JSP geretourneerd te worden.
  10. Eventuele toezeggingen van vertegenwoordigers van JSP binden JSP niet, tenzij en zodra zij schriftelijk door JSP zijn bevestigd.
  11. Overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat JSP uit de door haar in te winnen informatie blijkt van voldoende kredietwaardigheid van de Klant.
 3. Prijzen
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle door JSP op enig moment opgegeven prijzen alleen voor de concrete aanbiedingen waarin ze zijn opgenomen en luiden ze in Euro’s exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingheffingen of rechten.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle prijzen ex-works Nuenen, Nederland.
  3. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen, heffingen en andere prijsbepalende factoren.
  4. JSP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen te wijzigen indien en voor zover prijsbepalende factoren, waaronder, doch niet uitsluitend, de in artikel 3.3 bedoelde factoren, daartoe aanleiding geven. Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan op het moment dat de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 4. Uitvoering
  1. JSP is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van een termijn, waaronder de levertijd. Daartoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan JSP een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. JSP is bevoegd tot deelleveringen.
  2. Indien en zodra JSP door verhindering van de Klant of door enige andere aan de Klant toe te rekenen oorzaak niet op de overeengekomen en/of gebruikelijke wijze uitvoering kan geven aan de overeenkomst is de Klant verplicht om de door JSP als gevolg hiervan gemaakte kosten en geleden schade te vergoeden.
  3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden alle leveringen ex-works Nuenen, Nederland.
  4. Tenzij schriftelijke anders overeengekomen zijn de door JSP geleverde zaken voor risico van de Klant vanaf het moment van levering.
  5. Indien JSP het vervoer van de zaken organiseert doet zij dit voor rekening en risico van de Klant. JSP is alsdan gerechtigd de verzendkosten bij de Klant in rekening te brengen. De kosten van eventuele verzekeringen van het vervoerde komen eveneens voor rekening van de Klant. Het vervoerde komt steeds volledig voor risico van de Klant.
  6. Opgegeven levertijden gaan eerst in wanneer de overeenkomst effectief tot stand is gekomen, over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat JSP beschikt over alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, zaken en/of vergunningen en dergelijke.
  7. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van deze omstandigheden, wordt de levertijd automatisch dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde inzake overmacht.
  8. JSP is zonder toestemming van de Klant gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan/of te laten verrichten door derden. Indien de Klant derden bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken, geschiedt dit uitsluitend met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van JSP.
 5. Klachten en garantie
  1. JSP verstrekt op alle door haar geleverde producten/diensten een niet overdraagbare garantie van 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van levering.
  2. De Klant is verplicht om de producten/diensten bij ontvangst direct te controleren op onder andere gebreken en hoeveelheden.
  3. De Klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij JSP daarvan niet binnen acht dagen na ontvangst van de producten/diensten schriftelijk in kennis heeft gesteld. JSP is niet gehouden tot het in behandeling nemen van klachten inzake geringe afwijkingen van ondergeschikte aard.
  4. Indien en voor zover JSP vaststelt dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, zal – naar keuze van JSP – opnieuw of aanvullend worden geleverd, zullen defecte onderdelen worden vervangen of zal een (evenredige) vermindering van de koopprijs worden toegepast. Indien en voor zover JSP vervangende producten levert, is de Klant verplicht om de gebrekkige producten onverwijld op zijn kosten aan JSP te retourneren.
  5. Behoudens in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van JSP, is JSP binnen het kader van haar garantieverplichting niet gehouden tot enige andere vergoeding of tegemoetkoming, hoe ook genaamd.
  6. De door JSP verleende garantie komt onherroepelijk te vervallen indien de defecten en/of storingen te wijten zijn aan normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, van buitenaf komende oorzaken of overmacht.
  7. Met betrekking tot niet door JSP geproduceerde zaken geeft JSP geen garantie af, tenzij en voor zover de leverancier van JSP een garantie heeft afgegeven die de veroorzaakte schade effectief dekt.
  8. Klachten met betrekking tot door JSP verzonden facturen dient de Klant binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan JSP kenbaar te maken. Na het verstrijken van die termijn kunnen bezwaren niet meer in behandeling worden genomen en heeft de Klant afstand gedaan van zijn (vermeende) rechten.
  9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert JSP nimmer dat de producten geschikt zijn voor een bepaald doel. Het recht van de Klant om aanspraak te maken op garantie vervalt indien en zodra de producten niet langer in hun originele verpakking zitten, bewerkt zijn en/of enige andere wijziging (geheel of gedeeltelijk) hebben ondergaan.
 6. Betalingen en zekerheid
  1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de Klant in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
  2. Indien JSP geen betaling heeft ontvangen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur, is de Klant aan JSP verplicht tot betaling van een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW plus 2% en zijn alle vorderingen van JSP op de Klant, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk volledig opeisbaar. Voor de berekening van de rente over het verschuldigde bedrag wordt een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
  3. Indien JSP geen betaling heeft ontvangen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur, is de Klant verplicht alle kosten aan JSP te vergoeden die JSP maakt ter vaststelling en incasso van de openstaande bedragen, met name: a: declaraties van advoca(a)t(en) ter zake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechte, ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede al de executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,-; b: de kosten van faillissementsaanvraag.
  4. De door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening.
  5. JSP zal steeds, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst en ongeacht of één of meerdere opeisbare facturen niet of niet geheel mochten zijn voldaan, vooruitbetaling of een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid, als waarborg voor de betaling van het verschuldigde mogen verlangen. De Klant is alsdan verplicht hieraan te voldoen. In dat geval is JSP tevens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, totdat betaling is geschied of zekerheid is gesteld. Dit geldt ook indien JSP redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en/of kredietwaardigheid van de Klant te twijfelen. Indien de Klant weigert om aan het door JSP verlangde te voldoen staat het JSP vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van alle schade, kosten en winstderving.
  6. Indien er op enig moment beslag gelegd wordt ten laste van de Klant dan meldt de Klant dit binnen 24 uur aan JSP.
  7. Indien de Klant niet de eindgebruiker van de door JSP geleverde producten/diensten is, heeft JSP het recht om bij een betalingsachterstand van tenminste 3 (drie) maanden de eindgebruiker hierover in te lichten en eventueel rechtstreeks met de eindgebruiker een overeenkomst te sluiten.
  8. Ieder beroep op verrekening van de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij JSP voorafgaand schriftelijk instemt met een specifieke verrekening en de vordering waarmee wordt verrekend door JSP onvoorwaardelijk schriftelijk is erkend.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  1. De eigendom van de door JSP geleverde producten gaat eerst op de Klant over na volledige betaling door de Klant van al hetgeen hij uit hoofde van een overeenkomst en/of deze voorwaarden aan JSP verschuldigd is. JSP is, indien en zodra zij gebruik maakt van dit eigendomsvoorbehoud, bevoegd om zich het bezit van de producten te verschaffen door onder andere het betreden van het terrein/magazijn van de Klant. De Klant verleent JSP hiertoe reeds nu voor alsdan een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht.
  2. Zolang de eigendom van de producten niet op de Klant is overgegaan, mag deze de producten niet bezwaren, vervreemden, belenen, verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn (feitelijke) macht brengen, behoudens het bepaalde in artikel 7.3.
  3. Het is de Klant toegestaan om de producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen, met dien verstande dat, totdat de Klant de producten volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen jegens JSP, uit welke hoofde dan ook, is nagekomen, JSP in de rechten treedt van de Klant jegens diens afnemer(s). Onder deze rechten zijn uitdrukkelijk begrepen alle (toekomstige) vorderingen en eventuele (toekomstige) aanspraken wegens schade aan of verlies van producten. De Klant draagt deze rechten voor zover nodig reeds nu voor alsdan over aan JSP, die deze overdracht hierbij aanvaardt.
  4. In aanvulling op het in artikel 7.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt JSP zich een (stil) pandrecht voor op alle aan de Klant geleverde en in eigendom nog aan JSP toebehorende producten, tot zekerheid voor de nakoming door de Klant van alle (toekomstige) vorderingen die JSP, uit welke hoofde dan ook, heeft of zal krijgen op de Klant. De Klant is verplicht om op eerste verzoek van JSP mee te werken aan het opstellen van een daartoe strekkende akte en registratie daarvan.
  5. De Klant is verplicht om aan JSP onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan JSP toebehorende producten.
  6. De Klant is verplicht om de in zijn bezit zijnde producten deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffing-, waterschade, etc. en JSP op eerste verzoek een afschrift te doen toekomen van de betreffende polissen.
 8. Aansprakelijkheid
  1. JSP is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van JSP, dan wel doordat JSP onjuist heeft gehandeld en dit haar in ernstige mate te verwijten valt. Aansprakelijkheid van JSP jegens de Klant is daarbij steeds beperkt tot de in artikel 5 bedoelde garantie.
  2. JSP is in geen geval aansprakelijk indien de Klant de door JSP en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd. JSP is evenmin aansprakelijk voor schade indien de Klant zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De Klant vrijwaart JSP voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.
  3. JSP is nimmer aansprakelijk voor enige schade direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de Klant en/of aan derden, tenzij aan de zijde van JSP sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid JSP is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, immateriële schade, of milieuschade.
  4. Elke vordering van de Klant op JSP vervalt indien na verloop van 1 (één) jaar na het ontstaan van de vordering door de Klant ter zake geen gerechtelijke bodemprocedure tegen JSP effectief aanhangig is gemaakt.
  5. Indien en voor zover er, ondanks het gestelde in dit artikel, enige aansprakelijkheid zou rusten op JSP, is deze aansprakelijkheid van JSP bij schade aan zaken beperkt tot de herstel- en vervangingskosten tot maximaal de hoofdsom zoals deze op de desbetreffende factuur staat vermeld. Bij schade aan personen en in alle eventuele overige gevallen is de aansprakelijkheid van JSP te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door JSP gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
  6. Op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding dient de Klant schadeclaims schriftelijk aan JSP te melden, uiterlijk binnen drie maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt dan wel had kunnen of behoren te ontdekken.
  7. Voor zover derden die JSP voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle overeenkomsten met JSP de bevoegdheid van JSP in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Klant te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van JSP voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten.
  8. De Klant vrijwaart JSP ter zake alle kosten, schaden en interest, welke mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden, al dan niet op de Klant, ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel in verband met gebreken van de door JSP geleverde producten. De Klant is verplicht om zich hiervoor te verzekeren.
 9. Overmacht
  1. Indien JSP haar verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, zulks inclusief de in artikel 5 bedoelde garantieverplichting, niet kan nakomen door overmacht, of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, wateroverlast, overstroming, werkstaking, stagnatie in de uit- en/of aanvoer van producten, maatregelen opgelegd door de staat, storingen in de levering van energie, onverwachte gebreken en/of storingen bij JSP of bij haar toeleveranciers, heeft JSP het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op een nader tijdstip uit te voeren.
  2. Bij een reeds direct kenbare blijvende overmacht of indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft de Klant het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat JSP daarvoor aan de Klant enige (schade)vergoeding verschuldigd is.
 10. Opschorting en ontbinding
  1. Indien, zodra en voor zolang de Klant één of meer van zijn verplichtingen jegens JSP uit hoofde van een overeenkomst met JSP en/of deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is JSP gerechtigd haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval is de Klant verplicht om alle door JSP als gevolg daarvan te lijden schade, waaronder doch niet uitsluitend de winstderving, te vergoeden. Indien en zodra de Klant in verzuim is, heeft JSP het recht om de overeenkomst met de Klant geheel of ten dele te ontbinden.
  2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Klant is aansprakelijk voor de door JSP alsdan gelede schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten.
  3. Indien en zodra de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, heeft JSP het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 11. Geschillen
  1. Op alle door JSP verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) en/of andere internationale koopverdragen met betrekking tot roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

Nuenen (Nederland), mei 2016